วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ภูมิปัญญาภาษาไทยชั้น ๖

หน่วยวิชา   ภูมิปัญญาภาษาไทย     ภาค        ฉันทะ    ชั้น                 ปีการศึกษา ๒๕๕๕
มโนทัศน์ระดับชั้น  ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ครูผู้สอน  คุณครูชนก  สามิติและคุณครูจุธารัตน์   ยุกตะบุตร

แก่นสาระการเรียนรู้ เจตคติและสมรรถนะที่คาดหวังในภาคเรียน
เรียนรู้ เข้าใจลักษณะของคำ วลี ประโยค มองเห็นคุณค่าการใช้ชีวิตผ่านการบันทึกคลังภาษา* มีคุณสมบัติของความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเพื่ออยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขโดยถ่ายทอดผ่านงานประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เข้าใจคุณค่า ประเพณีตลอดจนวัฒนธรรมในสังคมไทยจากการศึกษาวรรณคดีและการรำละครซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทย รวมทั้งอ่าน คิด วิเคราะห์และถ่ายทอดด้วยการเขียนบรรยายที่สละสลวย พูดนำเสนองานวิชาการอย่างมั่นใจและใช้ภาษาในการสื่อสารได้ตรงใจ ถูกวาระ ถูกความหมาย


สัปดาห์
แก่นสาระการเรียนรู้
เจตคติและสมรรถนะที่คาดหวัง
ชิ้นงานสำคัญ
๑.๑- ฝึกคิดเชื่อมโยง
      - การเขียนความเรียง

๑.๒ - เนื้อหา “คุณสมบัติผู้ดี”
      -  การอ่านจับประเด็น
      -  การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
      -  คำเชื่อมบุพบท สันธาน
      -  การพูดนำเสนองาน
๑. มีความเข้าใจคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
๒. มีความสามารถในการคิดเชื่อมโยงและยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้ตรงกับประเด็น
๓. สามารถเขียนความเรียงขนาดสั้นได้
๔. สามารถใช้คำเชื่อมประโยคได้ถูกต้อง
๕. มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความดีของตน มุ่งพัฒนาเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
๖.มีสมาธิในการเรียน ตอบคำถาม แสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนได้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไปคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ บูรณาการและประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในบทเรียนและชีวิตประจำวันได้
๑. มีความมั่นใจและกล้าในการพูดนำเสนองานเขียนด้วยท่าทีและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
๒. สามารถอ่านออกเสียงเนื้อหา “คุณสมบัติผู้ดี”ได้ถูกต้องชัดเจนด้วยท่าทางที่เหมาะสม
๓. สามารถอ่านจับประเด็นเนื้อหา “คุณสมบัติผู้ดี” ได้
๔. สามารถคิดเชื่อมโยงประเด็นที่ได้กับคุณลักษณะของตนเอง
๕. เข้าใจการใช้คำเชื่อมบุพบท สันธาน ในการเขียนความเรียง
๖.มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความดีของตน มุ่งพัฒนาเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้มีความมั่นใจ
๗. นักเรียนมีสมาธิในการเรียน ตอบคำถาม แสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนได้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไปคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ บูรณาการและประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในบทเรียนและชีวิตประจำวันได้
ความเรียงหัวข้อ   ความดีที่ฉันภูมิใจ
ความเรียงหัวข้อ
“ความดีที่ฉันภูมิใจ”
(ต่อยอดงานเดิมในประเด็นที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและเหมาะสมกับวัย)
๒.๑ – เนื้อหา “คุณสมบัติผู้ดี”
- ชนิดของคำมูล ประสม ซ้ำ ซ้อนและวลี
- คำเชื่อมบุพบท สันธาน (ทบทวน)

๑. สามารถอ่านเพื่อค้นหาคำชนิดต่าง ๆ จากเนื้อหา “คุณสมบัติผู้ดี”ได้
๒. สามารถเขียนความเรียงได้สละสลวยโดยใช้คำเชื่อมที่หลากหลาย
๓. นักเรียนมีสมาธิในการเรียน ตอบคำถาม แสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนได้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไปคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ บูรณาการและประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในบทเรียนและชีวิตประจำวันได้
กิจกรรม
”รวมคำ เชื่อมความ”

๒.๒. - ประโยคความรวม ความซ้อน
(ประโยคความเดียวเป็นโจทย์ยืนพื้น)
    -ประเมินการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากเนื้อหา”คุณสมบัติผู้ดี”

๑. สามารถหาข้อแตกต่างของประโยคความรวมและความซ้อนได้
๒. เข้าใจและอธิบายลักษณะโครงสร้างของประโยคความรวมและความซ้อนได้
๓. สามารถปรับโครงสร้างประโยคทั้ง ๓ ชนิดได้ถูกต้อง
๔. สามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาไทย
๕. สะท้อนความรู้สึก ทัศนคติต่อการเรียนรู้และการทำกิจกรรมในเชิงบวก ทบทวนบทเรียน สังเกตภาษาที่ปรากฏอยู่รอบตัวและศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงจากสิ่งที่เรียนเพิ่มเติมด้วยตนเอง
๖. นักเรียนมีสมาธิในการเรียน ตอบคำถาม แสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนได้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไปคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ บูรณาการและประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในบทเรียนและชีวิตประจำวันได้
กิจกรรม
“ปรับรูป แปลงร่าง สร้างประโยค”
๓.๑ - เนื้อหา “สุภาษิตสอนหญิงและเพลงยาวถวายโอวาท”
     -  การอ่านจับประเด็น
     -  การถอดคำประพันธ์
    -  บทอาขยานสุภาษิตสอนหญิงและเพลงยาวถวายโอวาท
๑. สามารถอ่านออกเสียงทำนองเสนาะ“สุภาษิตสอนหญิงและเพลงยาวถวายโอวาท”ได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
๒. สามารถถอดคำประพันธ์จากเนื้อหา “สุภาษิตสอนหญิงและเพลงยาวถวายโอวาท”ได้ครบถ้วน
๓. เขียนสรุปประเด็นที่ได้จากการอ่าน
๔. มีความรู้ ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในเนื้อหาด้านหลักภาษา การใช้ภาษา วรรณคดี
งานเขียนถอดคำประพันธ์

๓.๒ – การเขียนการถอดคำประพันธ์เนื้อหาประเภทร้อยกรอง
       -  หลักการพูดนำเสนองานวิชาการ
       -  โครงการสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  ศรีเพลินพัฒนา

๑. สามารถเขียนถอดคำประพันธ์”สุภาษิตสอนหญิงและเพลงยาวถวายโอวาท”ได้กระชับครบถ้วนและสละสลวย
๒. เข้าใจและเห็นความสำคัญของการพูดนำเสนอวิชาการ
๓. สังเกตรูปแบบของการพูดนำเสนอเชิงวิชาการทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา
๔. สามารถจัดทำสื่อประกอบการนำเสนอได้
๕. สามารถเขียนหรือพูดสรุปใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์
๖.มีความตื่นรู้ในการเรียนรู้และการทำงาน กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่นำมาสร้างสรรค์ผลงานและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้
งานเขียนถอดคำประพันธ์(ต่อยอดงานเดิมในประเด็นของการเขียนเรียบเรียงให้สละสลวย)
๔.๑ การพูดนำเสนองานวิชาการ
๑. สามารถพูดนำเสนองานวิชาการได้อย่างมั่นใจ
๒. ใช้ภาษาในการพูดได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษาไทย
๓. ใช้อวัจภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหาที่พูด
๔. จัดเตรียมและใช้สื่อประกอบการนำเสนอได้น่าสนใจ
๕. จัดเตรียมทรัพยากรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างสรรค์ สามารถจัดสรรเวลา ควบคุมคุณภาพของงานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
๖.สามารถประยุกต์ใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาถ่ายทอดจินตนาการและนำเสนอในรูปแบบแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์
พูดนำเสนองานวิชาการจากการถอดคำประพันธ์
๔.๒ – การเขียนความเรียง
       - ประเมินการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากเนื้อหาคุณสมบัติผู้ดี
๑.เข้าใจและเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนให้เป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
๒. สามารถสังเกตผู้คนรอบข้างและคิดเชื่อมโยงกับเนื้อหาสุภาษิตสอนหญิงและเพลงยาวถวายโอวาทได้
๓ สามารถสังเกตและชื่นชมเพื่อนที่มีคุณสมบัติของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีได้โดยปราศจากอคติ
๔. ประเมินพัฒนาการคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีของตนได้โดยปราศจากอคติ
๕. มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความดีของตน มุ่งพัฒนาเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
๖. สามารถเขียนหรือพูดสรุปใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ เชื่อมโยง เปรียบเทียบ ยกตัวอย่างวิจารณ์อย่างมีเหตุผลปราศจากอคติด้วยภาษาที่ถูกต้องและสื่อความหมายได้ตรงใจ
-  ความเรียงจากการสังเกตคนรอบข้าง เพื่อนและพัฒนาของตน

 การพูดนำเสนอ
๑. สามารถพูดนำเสนอเนื้อหาความเรียงได้อย่างมั่นใจ
๒. พูดออกเสียงพยัญชนะ ตัวสะกด ได้ถูกต้องชัดเจน มีจังหวะการพูดและระดับเสียงที่เหมาะสม
๓. ใช้ท่าทางประกอบการพูดได้เหมาะสมกับเนื้อหา
๔. มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความดีของตน มุ่งพัฒนาเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้
การพูดนำเสนองานเขียนความเรียง
การศึกษาภาคสนาม
๗.๑  -  การคิดวิเคราะห์
        -  การคิดเชื่อมโยง
        -  การเขียน
๑. สามารถถ่ายทอดมุมมองของตนเองที่มีต่อความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีในอุดมคติได้อย่างมีเหตุผล
๒. สามารถสามารถประเมินกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ในการทำงานตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ และสามารถพัฒนางานได้ด้วยตนเอง
เขียนแผนภูมิความคิดแสดงมุมมองต่อความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในอุดมคติ
 ๗.๒ โคลงสี่สุภาพ
๑. เข้าใจและอธิบายฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพได้
๒. แต่งโคลงสี่สุภาพได้สละสลวย และมีเรื่องรวมเป็นเอกภาพ กระชับสื่อความหมายได้ตรงตามที่วางแผนไว้
๓. อ่านออกเสียงทำนองเสนาะฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพ
๔. สามารถสามารถประเมินกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ในการทำงานตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ และสามารถพัฒนางานได้ด้วยตนเอง
โคลงสี่สุภาพ
”สุภาพบรุษ สุภาพสตรีในอุดมคติ”
๘.๑  โคลงสี่สุภาพ
๑. แต่งโคลงสี่สุภาพได้สละสลวย และมีเรื่องรวมเป็นเอกภาพ กระชับสื่อความหมายได้ตรงตามที่วางแผนไว้
๒. สามารถสามารถประเมินกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ในการทำงานตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ และสามารถพัฒนางานได้ด้วยตนเอง
โคลงสี่สุภาพ
สุภาพบรุษ สุภาพสตรีในอุดมคติ
(ปรับแก้หรือทำงานต่อ)
๘.๒ – ๙.๑ โคลงสี่สุภาพ
๑. สามารถอ่านออกเสียงทำนองเสนาะได้ถูกต้องชัดเจน
๒. มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
๓. สามารถสามารถประเมินกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ในการทำงานตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ และสามารถพัฒนางานได้ด้วยตนเอง
นำเสนอโคลงสี่สุภาพ “สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีในอุดมคติ”ด้วยการอ่านทำนองเสนาะ
 ๙.๒ ย้อนมองร่องรอยการเรียนรู้ (AAR)
๑. สามารถจัดลำดับความสำคัญและประเมินปัจจัยที่จะส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานได้
๒. มีความตื่นรู้ในการเรียนรู้และการทำงาน กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่นำมาสร้างสรรค์ผลงานและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จำนวนคาบสอน  จำนวนคาบรวม /จำวนคาบและครั้งต่อสัปดาห์
ภาษาไทย ๒ คาบ รวม ๔ ครั้ง/สัปดาห์
ภูมิปัญญาไทย  ๑ คาบ  รวม ๑ ครั้ง/สัปดาห์

เอกสารประกอบการสอน  หนังสือคุณสมบัติผู้ดี สุภาษิตสอนหญิง เพลงยาวถวายโอวาท
สื่อการเรียนรู้ คลิปวิดีโอสัมภาษณ์คุณชลิดา เถาว์ชาลี   
หมายเหตุ*  การสะสมคลังภาษา คือนักเรียนอ่านหนังสือแล้วบันทึกวลี ประโยค ข้อความ หรือส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่มีสารประโยชน์ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อสะสมคลังคำยากหรือคำที่ไม่รู้จัก จากนั้นนักเรียนจะวิเคราะห์  ประเมินค่า และบอกว่าจะนำสารที่บันทึกไปใช้กับตนเองได้อย่างไร ทั้งนี้หนังสือที่อ่านควรเป็นหนังสือที่สร้างสรรค์ เช่น วรรณกรรมเยาวชน หนังสือนวนิยายที่ได้รับรางวัล  สารานุกรม บทความจากนิตยสารที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น  และนักเรียนจะส่งการบันทึกคลังภาษาทุกเย็นวันศุกร์

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ESL ชั้น ๖


Term Plan
GRADE 6

Teacher-set objectives:        
1. Celebrating cultural diversity in reading
2. Enhancing creativity in writing
3. Building confidence in speaking and listening
4. Loving English!


TERMS/Themes 1
Role Models (School Days, Weekend Fun)
Let’s Go ( Grammar Points / Language Functions)
-talking about possessions and things inside a classroom
-using past continuous
-using possessive pronouns
-Answering with short sentences
-Expressing emotions
-Describing people and things using reported speech
Listening
-Listening to, view and respond to spoken, audio texts e.g. personal recounts, movie (cartoons, interviews, etc)
-Focus: descriptive and narrative resources
Speaking
- Using language to produce spontaneous and planned spoken texts
-role play based on reading
Reading
- noting details and having discussions based on stories, poetry, narratives, and descriptive accounts of role models
-  asking questions about the text
- retelling story in own words
- identifying audience
- Focus: cultural differences
-ORT: The Kidnappers / Super dog

Grammar and Writing
- doing reader response activities  (i.e. book, movie, and film reports)
- Focus: Descriptive and narrative writing about role models
- sentence mapping
Main student output
- role play of role model
- character study of a role model
- debate between different types of role models
-  project (based on music, movie, or book report)


คณิตศาสตร์ชั้น ๖

หน่วยวิช  คณิตศาสตร์   ชั้น      ภาค   ฉันทะ     ปีการศึกษา  ๒๕๕๕
มโนทัศน์ระดับชั้น ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ครูผู้สอน ครูวิสาขา  ข่าทิพย์พาที    ครูพุทธมาศ  โรจน์หทัยกานต์
แก่นสาระการเรียนรู้ เจตคติและสมรรถนะที่คาดหวังในภาคเรียน
สามารถแก้ปัญหา  สร้างความรู้ด้วยตนเองและถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ  สามารถแสดงความคิดเห็น  รับฟังอย่างตั้งใจ  ตั้งคำถามและจับประเด็นเพื่อบันทึกความรู้ได้  ในสาระการเรียนรู้เรื่อง จำนวนนับ หลัก ค่าประจำหลัก การบวก ลบ คูณ หารของจำนวนนับ สมบัติต่างๆของจำนวน ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ การแยกตัวประกอบ ตัวหารร่วม ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) พหุคูณร่วม ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) เศษส่วนแท้ เศษส่วนเกิน จำนวนคละ เศษส่วนอย่างต่ำ เศษส่วนที่เท่ากัน  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน บนพื้นฐานที่นักเรียนมีพลังในการเรียนรู้และลงมือทำงานอย่างจริงจัง มีความพยายามในการดูแลและพัฒนาตนเอง รักษากติกาการเรียนรู้ร่วมกันและมีความพอประมาณ รู้จักกาลเทศะ รวมไปถึงในการทำงานกลุ่ม มีความสุขในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ จัดการเวลาในการทำงานได้ตามเงื่อนไขและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยแยกแก่นสาระการเรียนรู้รายสัปดาห์ดังนี้


สัปดาห์
แก่นสาระการเรียนรู้
เจตคติและสมรรถนะที่คาดหวัง
ชิ้นงานสำคัญ
- จำนวนนับ หลัก ค่าประจำหลัก
- บอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆของจำนวนนับ และนำไปใช้ได้

- การบวก ลบ คูณ หาร สมบัติต่างๆของจำนวน
- ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่และสมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ

- จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบ การแยกตัวประกอบ
- ตัวหารร่วม
- ระบุได้ว่าจำนวนนับใดเป็นจำนวนเฉพาะ พร้อมทั้งบอกเหตุผล
- หาตัวประกอบทั้งหมดและแยกตัวประกอบได้เมื่อกำหนดจำนวนนับให้
- หาตัวหารร่วมของจำนวนนับ 2 ถึง 3 จำนวนได้

- ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)
- พหุคูณร่วม
- หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ 2 ถึง 3 จำนวนได้
- หาตัวคูณร่วมของจำนวนนับ 2 ถึง 3 จำนวนได้

- ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
- หา ค.ร.น. ของจำนวนนับ 2 ถึง 3 จำนวนได้

- โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
- วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้
ชิ้นงาน เรื่องจำนวน
- เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
- เศษส่วนอย่างต่ำ เศษส่วนที่เท่ากัน
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน
- ระบุได้ว่าเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนแท้ เศษเกินหรือจำนวนคละ พร้อมทั้งบอกเหตุผล
- เขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ และเมื่อกำหนดจำนวนคละให้ สามารถเขียนในรูปเศษเกินได้
- เขียนจำนวนนับในรูปของเศษส่วนได้
- เขียนเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนที่มีค่าเท่าเดิมโดยที่ตัวส่วนเป็นพหุคูณของตัวส่วนที่กำหนดให้หรือตัวส่วนเป็นตัวประกอบของตัวส่วน ที่กำหนดให้
- ทำเศษส่วนที่กำหนดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้
- เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนได้

- การบวกและลบเศษส่วน
- การคูณและหารเศษส่วน
- บวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ระคนของจำนวนนับ เศษส่วนและจำนวนคละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

สัปดาห์
แก่นสาระการเรียนรู้
เจตคติและสมรรถนะที่คาดหวัง
ชิ้นงานสำคัญ
- โจทย์ปัญหาระคน การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน

- วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เศษส่วนและจำนวนคละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนได้จำนวนคาบสอน  จำนวน    คาบต่อสัปดาห์  รวมทั้งหมดเป็น ๔๕ คาบ
เอกสารประกอบการสอน  หนังสือแบบเรียนและแบบฝึกทักษะ Harcourt , ใบงาน
สื่อการเรียนรู้ แผ่นป้ายคำถาม, โจทย์ปัญหารูปแบบต่างๆ  และใบความรู้